ນິຕິກຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ເລກທີ 3806/ກຊສ, ລົງວັນທີ 29 ທັນວາ 2023
2 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ສະບັບເລກທີ 350/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2023
3 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ຄອນໂດມີນຽມ ສະບັບເລກທີ 352/ລບ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2023
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ ສະບັບເລກທີ 1430/ກຊສ, ລົງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2023
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຕິດຕາມກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ສະບັບເລກທີ 0957/ກຊສ, ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ບັນຊີການຈັດແບ່ງກຸ່ມໂຄງການລົງທຶນ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 0358/ກຊສ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2023
7 ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 0040/ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2023
8 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 389/ລບ, ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ສະບັບເລກທີ 6118/ກຊສ, ລົງວັນ 29 ພະຈິກ 2022

 

 

ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ
ແຈ້ງການປະມູນ