ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ສາຍດ່ວນ: 1514

ໂທ +856 21 263799

ແຟັກ +856 21 263799

ເຟສບຸກ MoNRE ກຊສ, Youtube: MoNRE ກຊສ

 

 

 

 

ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ
ແຈ້ງການປະມູນ