ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກຊສ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ກຊສ ປະກອບມີ :

1. ຫ້ອງການ ກຊສ
2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 
3. ກົມກວດກາ 
4. ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 
5. ກົມທີ່ດິນ 
6. ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
7. ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ 
8. ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
9. ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
10. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 
11. ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ 
12. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 

 

ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ
ແຈ້ງການປະມູນ