ນິຕິກຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2022
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 4392/ກຊສ, ລົງວັນ 25 ສິງຫາ 2022
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຸລະກິດຄອບຄົວ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 1174/ກຊສ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2022
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 3613/ກຊສ, ລົງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2022
5 ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ສະບັບເລກທີ 0500, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມສານຊືນໃນນໍ້າສີ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄືອບ ສະບັບເລກທີ 4566/ກຊສ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 2319/ກຊສ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສາພາ 2021
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາການບໍາບັດ, ກໍາຈັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອເຄມີເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ສະບັບເລກທີ 3649/ກຊສ, ລົງວັນທີ3 ສິງຫາ 2021
9 ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 3662/ກຊສ, ລົງວັນທີ 3 ສະງຫາ 2021

 

 

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2024
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ