ນິຕິກຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສະບັບເລກທີ 1687/ກຊສ, ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2021
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ສະບັບເລກທີ 1686/ກຊສ, ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2021
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດເນື້ອໃນແບບພິມ ແລະ ການພິມຕາມແບບພິມ ໃບທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ສະບັບເລກທີ 0672/ກຊສ, ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021
4 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ ສະບັບເລກທີ 20/ລບ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບໍາບັດ, ການກໍາຈັດ ສານເຄມີພີຊີບີ ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 5925/ກຊສ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2020
6 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 84/ສພຊ, ລົງວວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020
7 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ສະບັບເລກທີ 6748/ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019
9 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບເລກທີ 321/ລບ, ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019

 

 

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2024
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ