ນິຕິກຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສະບັບເລກທີ 1509/ກຊສ, ລົງວັນທີ 21 ມີນາ 2019
2 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ສະບັບເລກທີ 36/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ສະບັບເລກທີ 0483/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ກຸມພາ 2017
5 ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການເພີ້ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 2806/ກຊສ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016
6 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 84/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການດຳເນີນບໍລິການ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 0345/ກຊສ, ລົງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2015
8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012
9 ຄຳແນະນຳ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 8029/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013

 

 

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2024
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ