ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ສະບັບເລກທີ 6118/ກຊສ, ລົງວັນ 29 ພະຈິກ 2022

 

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2024
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ