ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 0040/ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2023

 

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2024
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ