ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ຄອນໂດມີນຽມ ສະບັບເລກທີ 352/ລບ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2023

 

ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2024
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານ 18 ແຂວງ